ДГ №1 Веселушко
Детска градина в гр. Търговище

Бюджет

     От 01.04.2010г. ДГ № 1 „ВЕСЕЛУШКО” прилага системата на делегиран бюджет като второстепенен разпоредител с бюджетни кредити.

    Съгласно чл.298,ал.1 от ЗПУО,издръжката на децата в предучилищното образование в общинските детски градини се осигурява със средства от държавния бюджет и със средства от общинския бюджет.

     Размера на бюджета е пряко обвързан с броя на децата посещаващи детската градина.

     Бюджета на ДГ №1 " Веселушко" - гр. Търговище за 2017 г. е 424 840 лв.