ДГ №1 Веселушко
Детска градина в гр. Търговище

Бюджет

     От 01.04.2010г. ДГ № 1 „ВЕСЕЛУШКО” прилага системата на делегиран бюджет като второстепенен разпоредител с бюджетни кредити.

    Съгласно чл.298,ал.1 от ЗПУО,издръжката на децата в предучилищното образование в общинските детски градини се осигурява със средства от държавния бюджет и със средства от общинския бюджет.

     Размера на бюджета е пряко обвързан с броя на децата посещаващи детската градина.

     Бюджетът на ДГ №1 " Веселушко" - гр. Търговище за 2020 г. е 621 444 лв.

отчет 2019

бюджет 2020 ДД

бюджет 2020

Отчет към 31.03.2020 г.