ДГ №1 Веселушко
Детска градина в гр. Търговище

Мисия и визия

Мисията на ДГ „Веселушко“ за осъществяване на държавната и общинска политика

   Създаване и поддържане на привлекателна, богата и мобилна образователно- възпитател-на и здравно-профилактична среда с достижения на съвременно предучилищно образование, чийто условия за качествен образователен процес да съчетава организационните и съдържателни аспекти на предучилищното образование.

    Поставяйки детето във фокуса на своето внимание, непосредствените цели на детската градина са насочени към:

    1.Интелектуалното, емоционалното, социалното духовно-нравствено и физическо развитие и подкрепа на всяко дете в съответствие с възрастта, потребностите, способностите и интересите му.

    2.Съхраняване и утвърждаване на българската национална идентичност.

    3.Придобиване на компетентности, необходими за успешна личностна и професионална реализация.

   4.Активно сътрудничество за пълноценно участие на родителската общност в общата грижа за образованието на децата – прилагане на принципните изисквания за устойчиво развитие на детската градина.

  5.Ранно откриване на заложбите и способностите на всяко дете.

  6.Познаване на националните, европейските и световни култури.

  7.Прилагане на принципите, правилата, отговорностите и правата, които произтичат от членството ни в Европейския съюз.

  8.Провеждане на политики за повишаване на качеството на образование на децата.              9.Мотивираност на педагогическата колегия за утвърждаване на образователните дейности, като процес и резултат с качествено-иновативни критерии;

 10. Осъществяване на екипна работа създаваща управленските и помощно- управленските структури на ДГ „Веселушко“;

  Визия на ДГ „Веселушко“

     Образователно-възпитателна институция с конкурентно-утвърждаващ се облик, основаващ се на съвременния възглед за образование и за развитие на индивидуалната детска личност, гарантиращи:

 - Право на образование и задължително предучилищно обучение;

 - Приобщаващо образование, като неизменна част от правото на образование;

 - Реализиране на ДОС, като съвкупност от задължителните изисквания за резултатите в системата на предучилищното образование, както и условията и процесите за тяхното постигане;

 - Полагане на основите за учене през целия живот, осигуряващи физическото, познавател-ното, духовно-нравственото, социалното, емоционалното и творческо развитие на децата, отчитайки значението на играта в процеса на педагогическото взаимодействие;

  - Реализиране на педагогическо взаимодействие в основни и допълнителни форми;

  - Прилагане на програмната система, като част от стратегията за развитието на ДГ и в съответствие с ДОС за предучилищно образование;

  - Участие на педагогическите специалисти във формирането на политики за развитие на ДГ;

  - Опазване живота и здравето на децата по време на образователния процес и в други дейности;

 - Зачитане правата и достойнството на децата и осъществяване на сътрудничество със заинтересованите страни;

 - Поддържане и повишаване на квалификацията, съобразно политиките за организационно развитие на ДГ и съобразно специфичните потребности на децата за подобряване качесвото на образованието им;

 - Съхраняване уникалността на личността на всяко дете и стимулиране на детското развитие;

- Изграждане на положително отношение към обучаващия процес и пълноценна подготовка на децата за училище;

 - Изграждане на ценностна система у децата;

- Утвърждаване на ритуално-символна система;

- Прилагане на иновативни и ефективни подходи за съвременно обучение;

 - Създаване на условия за професионално развитие и себеизява на педагогическите специалисти, чрез интерактивна система на квалификация;

 - Участие в национални и международни образователни проекти;

- Утвърждаване на позитивна стратегия в сътрудничество със семейство, с обществени организации и институции.

Прикачени документи

програмна система