ДГ №1 Веселушко
Детска градина в гр. Търговище

Необходими документи

Приемът в детската градина се осъществява на основа  на Наредба за условията и реда за прием, записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини или в подготвителните групи в училищата на територията на Община Търговище в сила от 01.10.2021г.

При наличие на свободни места, приемът е целогодишен.

При кандидатстване в ДГ се подава Заявление за участие в класиране за прием на дете в детска градина ( Приложение №1 от Наредбата).  За подаденото заявление се получава входящ номер. При класирането се прилага водещ критерий - близост на детската градина до постоянния/настоящия адрес на детето, който се намира в определения прилежащ район на детската градина. Когато броят на децата е по-голям от броя на свободните места, се прилагат допълнителни критерии, носещи определен брой точки. Кметът на Община Търговище ежегодно утвърждава със заповед График за дейностите по приема в първа възрастова група в детските градини.

Отговорност на родителите е да следят за сроковете на приема.