ДГ №1 Веселушко
Детска градина в гр. Търговище

Необходими документи

Приемът в детската градина се осъществява на основа  на Наредба за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градинии в подготвителните групи в общинските училища на територията на Община Търговище в сила от 01.01.2019 г.

При наличие на свободни места, приемът е целогодишен.

При кандидатстване в ДГ се подава Заявление за участие в класиране за прием на дете в детска градина( Приложение №1 от Наредбата).При подаване на заявлението се представят оригиналните документи, необходими за сверяване на посочените данни:

-удостоверение за раждане на детето

-документи, доказващи основание за предимство по допълнителните критерии, при наличие.

За подаденото заявление се получава входящ номер.

Отговорност на родителите е да следят за сроковете на приема.