ДГ №1 Веселушко
Детска градина в гр. Търговище

Бюджет 2019-2023г.

    От 01.04.2010г. ДГ № 1 „ВЕСЕЛУШКО” прилага системата на делегиран бюджет като второстепенен разпоредител с бюджетни кредити.

    Съгласно чл.298,ал.1 от ЗПУО,издръжката на децата в предучилищното образование в общинските детски градини се осигурява със средства от държавния бюджет и със средства от общинския бюджет.

     Размера на бюджета е пряко обвързан с броя на децата посещаващи детската градина.

     Бюджетът на ДГ №1 " Веселушко" - гр. Търговище за 2020 г. е 621 444 лв.

отчет 2019

бюджет 2020 ДД

бюджет 2020 МД

Отчет към 31.03.2020 г.

отчет_към_30.06.2020_г. 

Отчет

отчет_30.09.2020_г.

Отчет_31.12.2020_г.

   Бюджетът на ДГ №1 "Веселушко" - гр. Търговище за 2021 г. е 658 475 лв.

Бюджет_2021

Отчет - 31.03.2021

Отчет .06.2021

Отчет Д.Д .06.2021

Отчет М.Д .06.2021

 Бюджетът на ДГ №1 "Веселушко" - гр.  Търговище за 2022 г. е 773 051 лв.

БЮДЖЕТ Д.Д

БЮДЖЕТ М.Д.

бюджет.06.2022

бюджет .09.2022 г.

бюджет .12.2022 г.

 Бюджетът на ДГ №1 "Веселушко" - гр. Търговище за 2023 г. е 943 174 лв.

отчет 30.06.2023

Отчет 31.03.2023г.

Отчет 31.3.2023г.https://dg1-veselushko.com/uploads/otchet%2031.03.2023.pdf