ДГ №1 Веселушко
Детска градина в гр. Търговище

Проекти

През месец ноември 2019 година Детска градина №1 "Веселушко" се включи в дейности по Проект BG05M2OP001-3.005-0004 "Активно приобщаване в системата на предучилищното образование",реализиран от Министерството на образованието и науката, финансиран от Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж", съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.