ДГ №1 Веселушко
Детска градина в гр. Търговище

Проекти

През месец ноември 2019 година Детска градина №1 "Веселушко" се включи в дейности по Проект BG05M2OP001-3.005-0004 "Активно приобщаване в системата на предучилищното образование",реализиран от Министерството на образованието и науката, финансиран от Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж", съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Броят на децата , които взеха активно участие в дейностите по логопедична подкрепа е 18, като при голяма част от тях се наблюдава значителен резултат от работата. Над 50 деца са обхванати в допълнителното обучение по български език.