ДГ №1 Веселушко
Детска градина в гр. Търговище

Проект Равен достъп до училищно образование в условията на кризи

 От м. юли 2023 година ДГ №1 „Веселушко“ град Търговище участва в дейностите по Проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“. Проектът се реализира по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенифициент Министерството на образованието и науката. Предвидените дейности осигуряват възможност за непрекъснатост на образователния процес. Целевата група освен деца са и педагогическите специалисти, родителите и образователните медиатори. Проектът е на обща стойност 109 562 541, 93 лв. и е с продължителност 35 месеца.

По Проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ от м. юли до м. декември 2023 година в ДГ №1 „Веселушко“ продължиха своята работа един педагогически специалист – логопед и трима души непедагогически персонал – „помощник на учителя“ и „помощник-възпитател“.

ДГ №1 „Веселушко“ изпълни и дейности , включващи интензивна работа с родителите, по предварително изготвен график през месеците октомври и ноември. Въпросите, които вълнуваха родителите от група „Усмивки“ – бъдещи първокласници, получиха отговор от двете срещи с д-р Стефка Александрова – психолог. Двете теми , по които бяха проведени дискусиите са „Възрастова криза и емоционално функциониране на 6-7 годишните деца“ и „ Когнитивните процеси при 6-7 годишните деца (прехода от ДГ в първи клас)“ . С деца и родители бе отворена работилничка , в която се проведе „Карнавал на кратунката“ . Бе проведена още една форма с участието на деца и родители , нарекоха я „Да посеем цвете“ . Те посадиха цветя в двора на детската градина.

Заедно със своите родители ,децата от разновъзрастова група с. Търновца , бе проведена групова дискусия на тема Плзите от Детската градина“ Деца и родители участваха в изготвянето на есенно пано , нарекоха го „С даровете на есента“ . Бе организиран и туристически поход до близката гора. Бяха проведени информационни дни за правата и задълженията на родителите в процеса на възпитание на тема „Задълженията на родителите според ЗПУО“ .

В дейностите по Проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ се включиха родителите на 36 деца от групите „Усмивки“ и разновъзрастова група – с. Търновца.