ДГ №1 Веселушко
Детска градина в гр. Търговище

Уважаеми родители, съгласно Заповед №З-01-337/22.05.2020 г. на Кмета на община Търговище и Заповед №РД-031-272/20.05.2020 г. на Министъра на здравеопазването ДГ №1 "Веселушко" възстановява работата си с деца от 01.06.2020 г. при строги санитарно-хигиенни условия.

Моля, запознайте се с Правила, мерки и отговорности за организиране на дейностите в ДГ №1 "Веселушко" в условия на COVID-19.

ГРИЖАТА ЗА ДЕЦАТА ТРЯБВА ДА БЪДЕ СПОДЕЛЕНА!

Правила, мерки и отговорности за работа в ДГ

График за приемане и изпращане на деца по групи

Протокол при съмнение или случай на COVID

Информирано съгласие